Mediation trends

Start vergelijken
  1. Home
  2. Mediation
  3. Mediation trends – brancherapport 2020
  19 mins leestijd

  Inleiding

  Mediation gaat over bemiddeling bij conflicten: op het werk, in de familie en in de liefde. Dit gebeurt onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator genoemd. Vaak is een ruzie al zo hoog opgelopen dat partijen de oplossing niet meer kunnen zien. Mediation kan dat veranderen!

   

  Vergelijk mediators

   

  Een mediator stimuleert en begeleidt bij het creatief zoeken naar een oplossing bij een conflict en bewaakt het proces. Sinds de komst van mediators is het gebruik ervan sterk in populariteit toegenomen. Steeds meer mensen in Nederland kiezen ervoor om een mediator in te schakelen.

  Mediation in Nederland

  Mediation is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij en wordt steeds vaker een alternatief voor juridische procedures. Dat is een proces dat expliciet door rechtbanken wordt bevorderd: eerst mediation proberen voordat er (verder) geprocedeerd wordt. Steeds meer Nederlanders vinden mediation dus zinvol.

  Mediator is geen beschermd beroep. Iedereen die dat wil, kan zich als zodanig aanprijzen en aanbieden. In de praktijk is dit echter anders. Het is raadzaam om je als mediator aan te sluiten bij het MfN-register. Het MfN-register is erkend door door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. Een MfN-registermediator handelt in conflictsituaties met beheersing en borging van een kwaliteitsstandaard.

  Hoe is het inmiddels gesteld met de Mediation in Nederland?

  De helft van de Nederlanders vindt de inzet van een mediator zinvol, voornamelijk omdat het een onafhankelijke partij is. Nederlanders die hoog opgeleid zijn vinden mediation zinvoller dan Nederlanders die middelbaar opgeleid zijn. Middelbaar opgeleide Nederlanders vinden mediation op hun beurt zinvoller dan laag opgeleide Nederlanders.

  Andere redenen waarom Nederlanders de inzet van een mediator zinvol vinden zijn: dat een mediator los staat van emoties, een mediator verstand heeft van zaken en het gesprek in goede banen kan leiden en dat de inzet van een mediator kosten kan besparen. Dit blijkt uit het onderzoek Nederlanders & Mediation, wat is uitgevoerd door RuigRok Netpanel in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging in samenwerking met de Mediatorsfederatie Nederland.

  Nederlanders zouden mediation voornamelijk overwegen voor persoonlijke relaties. 35% zou mediation overwegen in te zetten bij een (ex)partner. Daarnaast zou 32% van de Nederlanders mediation overwegen in te zetten bij de buren, 31% bij een werkgever en 27% bij een familielid.

  Er zijn verschillende soorten mediations. Je hebt familie- of echtscheidingsmediations, arbeidsmediations, zakelijke mediation, maar ook mediations in strafzaken, burengeschillen, gezondheidszorg en letselzaken.

  Familie- of echtscheidingsmediations

  Meer dan de helft van de mediations in Nederland zijn familie- of echtscheidingsmediations. Bij de aanvragen van Offerte.nl bestaat 80% uit scheidingsmediation en 10% uit zakelijke mediation. Het is tegenwoordig de norm geworden dat mensen scheidingsmediation aanvragen. Dit komt vooral omdat de rechter weet dat ouders zich waarschijnlijk niet aan een door de rechter opgelegd ouderschapsplan of omgangsregeling zullen houden. Slechts 25% van de door de rechter opgelegde ouderschapsplannen wordt nageleefd, terwijl meer dan 70% van de door ouders in mediation overeengekomen ouderschapsplannen wordt nagekomen.

  Ook voor ruzies rondom erfenissen wordt steeds vaker een bemiddelaar ingeschakeld.

  Ylonka de Boer van Clever Mediation zegt:

  “In het verleden was scheiden via een advocaat heel gewoon, maar de vraag is of dergelijke afspraken net zo goed stand houden als bij een mediator. Bij een mediator is er vooral ook aandacht voor de mensen zelf met ruimte voor alle emoties die ermee gepaard gaan. Als de angel uit het conflict wordt gehaald, gaat de emotiethermometer naar beneden en is afspraken maken een stuk eenvoudiger. Ik help met suggesties, maar uiteindelijk beslissen ze samen hoe ze het willen.

  Met een convenant regel je het zakelijke deel van een scheiding. Het mes gaat door de taart en de een krijgt een helft en de ander krijgt een helft en daarna is de verdeling klaar. Een ouderschapsplan is een ander verhaal. Dat maak je nu, maar als je kind nu pas twee jaar is, dan is het leven weer heel anders als ze naar school gaan. En dat zelfde geldt voor wanneer ze naar de middelbare school gaan. Het is een veel dynamischer document wat in de loop der jaren nog wordt aangepast. Als je dat, ook voor de kinderen, met succes wil volbrengen, is een goede samenwerking een vereiste. Met de mediation zie ik niet alleen de ouders van nu, maar besteed ook aandacht aan de onderlinge verstandhouding als ze straks opa en oma worden.”

  De kans is daarom ook groot dat wanneer (ex-)echtgenoten bij de rechter komen voor een scheiding, de rechter hen voor het ouderschapsplan naar de mediator verwijst.

  Arbeidsmediation

  Iets meer dan 20% van de mediations zijn arbeidsmediations. De bedrijfsarts verwijst veel van deze zaken door. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een werknemer zich ziek meldt ten gevolge van een conflict. Wanneer de bedrijfsarts de zaak behandelt dan zal worden beoordeeld dat de werknemer ‘niet ziek is maar ruzie heeft’. Vaak is het advies dan dat ze met elkaar moeten praten, en als dat niet lukt, dat ze een mediator moeten inschakelen. In 90% van de situaties leidt mediation tot een oplossing, in de helft van de gevallen is dit een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, in de andere helft worden duurzame afspraken voor het herstel van de relatie en werkhervatting gemaakt. Een bemiddelaar houdt rekening met zowel de wensen als de rechten van werknemer en werkgever.

  Zakelijke mediation

  Er is recent een onderzoek uitgevoerd onder bedrijven door de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM), de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (ACB) in samenwerking met het Montaigne Centrum voor Rechtspraak en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bedrijven een geschil oplossingsroute waarin zakelijke mediation (25%) of een combinatie van mediation met rechtspraak (42%) centraal staat als meest effectief zien.

  Overheid en Mediation

  De overheid en gemeentes omarmen mediation inmiddels op vele manieren. De overheid draagt veel bij aan het beroepsperspectief van de mediator. De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Het Juridisch loket verwijst haar cliënten actief naar mediators. En rechters verwijzen procederende partijen, ook als het om overheidsinstellingen en bedrijven gaat, steeds vaker naar de mediator.

  De overheid investeert in mediation, bijvoorbeeld door middel van mediation naast rechtspraak. Mediation naast rechtspraak houdt in dat de rechter je wijst op de mogelijkheid van mediation. Wanneer daarvoor wordt gekozen, wordt de procedure geschorst. Als de betrokken partijen, tot een oplossing komen, wordt de procedure beëindigd met een getekende overeenkomst. Komen de personen in kwestie er dan alsnog niet samen uit? Dan wordt de zaak terugverwezen naar de rechter.

  De advocaat draagt bij mediation naast rechtspraak namens zijn cliënt ook zorg voor de beëindiging of gedeeltelijke voortzetting van de procedure. Het kan zijn dat de inzet van de mediation heeft geleid tot een volledige oplossing van het conflict. Maar het kan ook voorkomen dat het conflict slechts deels wordt opgelost. Wanneer dit het geval is, laat de cliënt dit weten aan de rechter. De rechter hoeft zich dan nog slechts over het niet-opgeloste deel te buigen. Zo levert mediation naast rechtspraak een belangrijke bijdrage aan de efficiëntie van de rechtspraak.

  Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande omtrent het Wetsontwerp Mediation. Het doel is om mediation in Nederland te stimuleren. Zo kunnen rechters onder meer worden ontzien. Wanneer er meer conflicten worden uitgepraat, dan stappen er immers minder mensen naar de rechter.

  Wetsvoorstel Mediation

  In het Wetsvoorstel Mediation staat kort samengevat dat een mediator een wettelijk beschermde titel moet worden. Om mediation als methode voor het oplossen van geschillen te stimuleren komt er een openbaar register voor mediators. Wanneer het wetsvoorstel er daadwerkelijk doorheen komt, gelden voor registratie van mediators straks uniforme eisen als het gaat om opleiding en ervaring. Mediators die aan de richtlijnen voldoen en staan ingeschreven in het register mogen de wettelijk beschermde titel ‘beëdigd mediator’ dragen. Zij zouden hiervoor dan een eed moeten afleggen voor de rechtbank. Dit staat in een wetsvoorstel van toenmalig minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.

  Kwaliteit waarborgen

  Er is op dit moment maar één register voor mediators in Nederland dat erkend wordt door de Raad voor Rechtsbijstand en de Raad voor de Rechtspraak: het MfN-register. Het MfN-register geeft meer inzicht op het gebied van kwaliteit aan degenen die gebruik willen maken van mediation. De partijen die gebruik willen maken van mediation kunnen er vanuit gaan dat de mediators over voldoende kennis en ervaring beschikken. Het register voor mediators is ook om andere redenen wenselijk. Doordat er een toename is van het aantal mediators. Daarnaast zijn er verschillende commerciële platforms die zich register noemen. En zowel bij de Raad voor Rechtsbijstand als bij andere particuliere organisaties is er momenteel geen eenduidig beeld van kwaliteit en integriteit van mediators.

  Trends en ontwikkelingen in de Mediationbranche

  De mediationmarkt in Nederland groeit. De mogelijkheden van mediation worden steeds bekender. Toename in het gebruik van mediation

  Er is een toename in het gebruik van mediation in Nederland. Dit blijkt onder andere doordat in steeds meer strafrechtzaken mediation wordt toegepast. Mediation in Strafrecht is begonnen in 2013. Na positieve resultaten, van de eerste jaren heeft Minister Dekker (Van Rechtsbescherming) in 2018 één miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling.

  In 2017 werden er 950 zaken aangedragen. Terwijl in de eerste helft van 2018 al 650 zaken werden aangedragen. Dit blijkt uit cijfers van het infoblad Mediation in Strafzaken, de Rechtspraak. Van alle zaken die in 2018 in het strafrecht zijn aangedragen voor mediation slaagt driekwart. Een geslaagde mediation betekent dat beide partijen afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld over een schadevergoeding.

  De stijging is een direct gevolg van de landelijk invoering van mediation in strafrecht. Mediation is geen recht, maar een kans. Mediation in strafrecht is alleen een mogelijkheid als zowel de verdachte als het slachtoffer daarmee instemmen. De mediation kan alleen worden aangeboden door een officier van justitie of een rechter die over de zaak gaat beslissen.

  “Nederlanders zijn redelijk positief over de voordelen van mediation.” Ook de mediators zelf zien een toename in het gebruik van mediation en verklaren hierover het volgende:

  Wilbert Klaver van Quickmediator zegt:

  “De hele rechtstaat stuurt steeds meer aan op mediation. Voor elke zaak zal gevraagd worden of mediation al geprobeerd is. Vanuit hier komen velen in het mediation traject terecht. Maar ook voor de rechtsgang krijgen mensen steeds vaker door dat mediation een betere manier is om een conflict op te lossen. Werkgevers kiezen steeds vaker voor een mediator als er een geschillenovereenkomst op tafel moet komen. En ook de werknemer kan er voor kiezen om dergelijke situaties op te lossen via mediation.”

  Raymond Jansen van Spiegelgroep C.V. zegt:

  “Daarnaast zorgen instanties als de Nederlandse Mediationvereniging, het Juridisch loket, ADR en de Raad voor Rechtsbijstand voor bekendheid en/of kwaliteitsbewaking. Voor de consument is het inmiddels ook wel duidelijk dat je met hulp van een registermediator, goedkoop, vaak snel, met aandacht voor emotie en kwaliteit, vakkundig goed geholpen kan worden.”

  One Day mediation

  Een andere trend in de mediationbranche is ‘One Day mediation’. One Day mediation is het bereiken van een gezamenlijke oplossing of in ieder geval een begin ervan in een ochtend, middag of volledige dag. Het is snel en effectief. Dat is de essentie van One Day mediation. Het grote voordeel van One Day mediation is dat alle betrokkenen precies weten waar ze aan beginnen, overzien hoe lang het traject duurt en worden aangespoord om naar een oplossing te zoeken. Een ander voordeel is dat je One Day mediation in alle vormen van mediation kunt toepassen, bijvoorbeeld bij een burengeschil of een arbeidsconflict. De afspraak wordt gemaakt met partijen of een verwijzer. Tenslotte zijn de kosten (vaste prijs) vooraf duidelijk.

  Een goede voorbereiding heeft een groot effect op de slagingskans van de gezamenlijke bijeenkomst. De mediator inventariseert vooraf en plant wanneer de informatie compleet is voor de bijeenkomst. Wat doorgaans gebeurt is dat gedurende de eendaagse mediation de eigen advocaat op de achtergrond telefonisch beschikbaar is, voor tussentijds telefonisch overleg. Dat maakt dat een One Day mediation wezenlijk verschilt van een ‘traditionele’ mediation.

  Het resultaat van de One Day mediation is dat je een keurig uitgewerkte en juridische juiste vaststellingsovereenkomst krijgt toegestuurd. Deze vaststellingsovereenkomst wordt eerst door de partijen gelezen en daarna sturen zij het door naar hun adviseur, account, fiscalist of andere externe deskundige alvorens er wordt getekend. Doordat partijen zich tijdens de One Day mediation op het conflict richten, kunnen zij de volle aandacht schenken aan het conflict en is er geen ruimte voor uitstel.

  Het kan voorkomen dat een werkgever en een werknemer besluiten om uit elkaar te gaan om verschillende redenen. Hiervoor is Exit-mediation in het leven geroepen. Exit-mediation is een vorm van mediation om de arbeidsrelatie op goede voet te beëindigen.

  Exit mediation

  Wanneer een medewerker vertrekt uit een organisatie kan dit soms gepaard gaan met ruzie. Exit mediation kan lange, slepende procedures voorkomen. Een mediator zorgt bij Exit mediation voor een soepel verloop van het overleg, en ondersteunt bij de interpretatie van de regelgeving. Hierdoor weten werkgever en werknemer snel waar ze aan toe zijn.

  Exit mediation heeft vele voordelen: het kan snel worden gestart en afgerond. Waardoor 80% van alle exit mediations binnen enkele weken, naar tevredenheid van beide partijen, worden afgerond. Daarnaast helpt de exit mediator partijen verder in de arbeidsrechts- fiscale- en sociale regels.

  Tijdens de Exit mediation worden er geen overhaaste beslissingen gemaakt. Het biedt ruimte voor overweging en overleg. Pas als de afspraken wederzijdse instemming hebben, wordt de vaststellingsovereenkomst getekend.

  Peer mediation: voor en door leerlingen

  Mediation wordt steeds vaker al op jongere leeftijd toegepast.

  Steeds vaker wordt er op scholen peer mediation toegepast. Het is een succesvolle vorm van conflictbemiddeling. Het wordt ingezet vanaf groep 6 op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Scholieren leren al op jonge leeftijd hoe ze kunnen omgaan met conflicten. Een vaardigheid die ze de rest van hun leven kunnen inzetten.

  Peer mediation wordt onder andere gebruikt om pestgedrag tegen te gaan en bevordert de participatie in leer- en groepsprocessen. Het onderscheidt zich op één belangrijk punt van probleemoplossende mediation: de mediator is een ‘gelijke’ (peer). Er worden op scholen die meedoen aan peermediation-programma’s een aantal leerlingen opgeleid om de rol van peermediator op zich te nemen. Zij leren vervolgens diverse mediationtechnieken. Deze technieken kunnen ze als dat nodig is toepassen bij het middelen van conflicten op school.

  Wanneer er zich een conflict voordoet nemen de conflicterende partijen contact op met de leerling mediator, of de leerling-mediator komt zelf in actie. De leerling-mediator is neutraal en heeft geen belang bij de uitkomst van het conflict. De peermediation vindt plaats op vrijwillige basis en is vertrouwelijk.

  Het voordeel van peer mediation is dat het vrijwel niks kost. Als de leerlingen zijn opgeleid dat kunnen zij zelfstandig veel voorkomende conflicten oplossen. Een ander voordeel is dat leerlingen elkaars belevingswereld delen, omdat zij hetzelfde referentiekader hebben.

  Technologische ontwikkelingen

  Met de technische ontwikkelingen zijn er ook in de “mediationbranche” veel dingen veranderd. Zo ook de opkomst van online initiatieven voor het regelen en vastleggen van afspraken rondom een echtscheiding. Maar ook zorgt kunstmatige intelligentie voor veranderingen in de markt.

  Robots en Mediation

  In het Verenigd Koninkrijk heeft een ‘robot mediator’ in een zaak de doorslag gegeven. Graham Ross, een Engelse mediator kwam in aanraking met een vastgelopen zaak. De partijen om wie de vastgelopen zaak ging, waren door de rechter naar de mediator gestuurd in een geschil over 2000 pond. Toen de onderhandeling bleef steken, stelde Ross voor om de onderhandeltool Smartsettle One te gebruiken.

  Wanneer mensen aan het onderhandelen zijn komen ze er soms niet uit omdat geen van beiden het laatste stapje wil zetten. Je moet dan immers akkoord gaan met wat goed is voor de ander. Wat goed is voor de ander, zal niet goed zijn voor mij! Dat principe heet Reactive Devaluation. Smartsettle claimt een algoritme te hebben ontwikkeld dat onderhandelgedrag analyseert en coöperatief gedrag beloont.

  Dit is een link naar een video van de “Smartsettle One”:

  In het filmpje zie je hoe beide partijen eerst hun openingsbod aangeven. Vervolgens geven ze, onzichtbaar voor de ander, aan waarmee ze eventueel akkoord zouden willen gaan. Wanneer hier overlap in zit, is een deal bereikt. Het algoritme (robot) bepaalt vervolgens het schikkingsbedrag. De partijen zijn daar op voorhand mee akkoord gegaan. Als er nog geen overlap is, volgt er een nieuwe ronde waarin partijen weer moeten bewegen. Op het moment dat een partij aangeeft niet verder te willen bewegen is het proces afgelopen. Ook in deze zaak bleek er overlap te zijn in wat partijen bereid waren te betalen en ontvangen.

  Smartsettle gebruikt hun tool voor “single issue numerical negotiations”. Dit wil dus zeggen dat ik bijvoorbeeld 100 wil betalen en jij 300 wilt krijgen, laten we dan kijken of we er met de tool komen. In gecompliceerde relaties is nog geen digitale vervanging gevonden. De regel die Smartsettle hanteert is dat, wanneer een relatie face-to-face tot stand is gekomen, je hem ook face-to-face moet beëindigen. Als je er zo in staat dat je het voor beide partijen zo goed mogelijk wil doen.

  Online mediation

  Naast de traditionele vorm van mediation waarbij je samen met de wederpartij en de mediator om de tafel zit, is er ook online mediation. De mediator begeleidt je dan ook bij het vinden van een oplossing met de ander, met het verschil dat de mediation geheel of gedeeltelijk online plaatsvindt in een beveiligde omgeving. =

  Een voordeel van online mediation is dat partijen zelf een plek kunnen kiezen die voor hun prettig voelt om aan de mediation deel te nemen. Er is geen sprake van synchrone communicatie. Online mediation begint met het invullen van een uitgebreide vragenlijst via internet. Aan de hand van de antwoorden krijgt de mediator een goede indruk van de situatie die er speelt.

  De communicatie bij een online mediation verloopt veelal via de e-mail. Op papier kunnen mensen hun emoties, gevoelens en wensen vaak beter onder woorden brengen. Er is dan niemand die je onderbreekt en je kan de tekst net zo lang veranderen, tot je het idee hebt dat de boodschap goed overkomt. Online mediation zorgt voor veel duidelijkheid, waardoor een online mediationtraject vaak sneller en met minder ruzie verloopt.

  De digitale echtscheiding/online scheiden Een andere technologische ontwikkeling wat samenhangt met mediation is de trend ‘online scheiden’, ook wel de digitale echtscheiding genoemd.

  ‘Online scheiden’ of een ‘digitale echtscheiding’ is een soort van doe het zelf scheiding. Het is niet voor iedereen weggelegd. Alleen wanneer de scheiding erg eenvoudig geregeld kan worden, is een echtscheiding via het internet een mogelijke optie. Bij online scheiden wordt de scheidingsaanvraag verzorgd door het bedrijf waar je via internet gaat scheiden. Er staat vaak een kant-en-klare scheidingsprocedure klaar die alleen nog ingevuld hoeft te worden. Eerst vraag je een offerte van de scheiding aan. Er wordt vervolgens een vragenlijst voor het scheidingsconvenant gemaakt. Indien van toepassing wordt ook een vragenlijst voor het ouderschapsplan gemaakt. Dan maakt de advocaat een concept convenant en een ouderschapsplan op.

  Vaak gaat het contact met de advocaat niet persoonlijk maar via de mail of via Skype. Als men dan akkoord gaat, dient de advocaat het verzoek in bij de rechtbank.

  Uitelkaar.nl ontwikkelt online platform om scheidingsproces te vergemakkelijken

  Uitelkaar.nl zag een gat in de markt en ontwikkelde een online platform om het scheidingsproces te vergemakkelijken. Er was behoefte aan een laagdrempelig platform dat uitkomst kan bieden in een emotionele tijd. Door de technologische ontwikkelingen zijn hierin veel mogelijkheden. In andere sectoren worden technologieën omarmt, maar in de juridische sector/ mediation branche worden de mogelijkheden nog niet volledig benut. Door het aanbieden van een online platform waarin men stapsgewijs het scheidingsplan regelt, is de gebruiker zelf in control. Het stelt krijgt hulp door middel van algoritmes en van expert als dat nodig is.

  Het online proces zorgt voor doordachte keuzes en discussies worden vermeden. Geen juridische strijd, maar transparantie die ervoor zorgt dat stellen in harmonie uit elkaar gaan. Het algoritme in het platform biedt oplossingen en inzichten voor scheidingsafspraken. Daarnaast is er een casemanager die stellen door het proces leidt en altijd te bereiken is.

  Het algoritme van het online platform werkt als volgt. Aan de hand van de antwoorden die stellen invullen, doet het systeem suggesties voor afspraken. Deze suggesties vormen vaak de basis van de scheidingsafspraken. Als stellen in de intake bijvoorbeeld allebei aangeven dat de vrouw in de koopwoning blijft wonen, dan wordt er een tekst aangemaakt die dit formuleert voor het plan.

  Duurzaamheid

  Door de populariteit zijn er helaas veel mensen die zich mediator noemen, een vrije titel net als makelaar. Het is daarom van belang dat partijen die kiezen voor mediation investeren in duurzaamheid. Met duurzaamheid in het mediation-veld wordt bedoeld een ‘geregistreerde mediator’.

  Raymond Jansen van Spiegelgroep C.V. zegt:

  “Op de echtscheidingsmarkt is er veel valse concurrentie. Mensen noemen zich mediator, maar hebben geen opleiding of titel. Er wordt gerommeld en menig echtscheidingsconvenant klopt fiscaal of juridisch niet of nauwelijks. Gevolg is dat mensen opnieuw in de problemen komen en vaak opnieuw gaan procederen. Mijn advies is altijd, vraag altijd om een register- of ADR-mediator en vraag naar zijn of haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Je weet dan zeker dat er kwaliteitseisen worden gecontroleerd en dat ingeval van een fout er dekking is.”

  In 2012 stond mediation nog in de kinderschoenen en bevond het zich in de introductiefase van de productlevenscyclus. Inmiddels weet men de mediator steeds beter te vinden en zijn er ook certificeringen gekomen voor mediation.

  Geregistreerde mediators

  Mediators kunnen zich laten registreren bij de MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Partijen die opzoek zijn naar een mediator weten dat deze mediators zich aan gedragsregels dienen te houden, dat ze een minimum aantal mediations per jaar moeten uitvoeren en dat zij onder het klacht- en tuchtrecht vallen.

  MfN-register

  In Nederland is er één onafhankelijk en erkend non-profit kwaliteitsregister voor mediators; het MfN-register. Het MfN-register is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. En dat is niet zonder reden. MfN-registermediators handelen in conflictsituaties met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard. Zij worden periodiek getoetst op kennis en kunde en vallen onder een klachtenregeling en onafhankelijke tuchtrechtspraak.  

  De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) vertegenwoordigt het grootste deel van het beroepenveld en is daarmee de representatieve organisatie voor mediation in Nederland. Sinds 1995 zet de stichting zich in voor de professionalisering van het mediationberoep door het verzorgen van onder andere kwaliteitsborging en –verbetering. Ga voor meer informatie naar www.mfnregister.nl.