error warning success close check arrow-right arrow-left menu star star plus minus right phone

Algemene voorwaarden

Offerte.nl is een initiatief van Offerte.nl

Algemene voorwaarden van Offerte.nl

Op de dienstverlening van Offerte.nl gelden de volgende algemene voorwaarden zoals op deze pagina geformuleerd. We hebben geprobeerd de voorwaarden zo helder en duidelijk mogelijk te beschrijven. Heeft u na het lezen van onze algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Artikel 1 – Definities

1.1. Offerte: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Offerte B.V., Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 63835746;

1.2. Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij Offerte hebben aangesloten en leads via Offerte wensen te ontvangen;

1.3. Aanvrager(s): Natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de Partners van Offerte en die zijn of haar contactgegevens aan Offerte overhandigt en in contact wenst te komen met de Partners van Offerte in een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector;

1.4. Lead(s): alle verzoeken van aanvragers die Offerte ontvangt en die Offerte doorstuurt naar relevante Partners;

1.5. Algemene voorwaarden: Onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden;

1.6. Overeenkomst: de Overeenkomst die tot stand komt tussen Offerte en Partner;

1.7. Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per e-mail.1. Eigenaar Offerte.nl is een initiatief van Offerte.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer: 63835746. Kabelweg 43, 1014 BA Amsterdam Telefoonnummer 088-7712345 bereikbaarheid Maandag t/m vrijdag van 08:30-18:00 E-mail adres info@offerte.nl BTW nummer:  NL855421368B01


2. Onze dienstverlening

Bij Offerte.nl zijn verschillende partners aangesloten om de aanvrager in contact te brengen met geschikte bedrijven in zijn/haar regio.  

2.1 Aanvragen en vergelijken van offertes

Iedere gebruiker die offertes wil vergelijken van de verschillende aangesloten bedrijven kan gratis zijn of haar aanvraag indienen door een vergelijkingsformulier van offerte.nl in te vullen. Nadat uw aanvraag is gecontroleerd door een medewerker van Offerte.nl zal deze worden voorgelegd aan de aangesloten bedrijven binnen ons netwerk.2.2 Contact met de verschillende bedrijven

, De aanvrager kan gratis zijn of haar aanvraag indienen via een van onze offerteformulieren. U ontvangt dan een vrijblijvende offerte. U wordt telefonisch benaderd door een van de medewerkers van aangesloten bedrijven in uw regio. Uw aanvraag verplicht u overigens tot niets en is altijd geheel vrijblijvend.

2.3 Ontvangen van offertes


Doorgaans ontvangt de aanvrager binnen 2 werkdagen de offertes van de aangesloten bedrijven, dit kunnen we echter niet garanderen. Ook kunnen we niet garanderen of u daadwerkelijk offertes ontvangt. De aanvrager kan de ontvangen offertes vergelijken op prijs en kwaliteit om vervolgens een keuze te maken. Indien u geen offertes hebt ontvangen meld dit dan bij ons via 088-7712345 of via info@offerte.nl zodat we u binnen 2 werkdagen een verklaring geven waarom dit het geval is.


2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Offerte en Partner, waaronder mede begrepen alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen, prijsopgaven en offertes. Offerte accepteert geen algemene voorwaarden van Partner, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2. Offerte exploiteert verschillende websites die erop gericht zijn om leads van aanvragers te genereren. Elke website is gericht op een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector. Offerte poogt zodoende aanvragers die op zoek zijn naar een Partner van Offerte met deze Partner in contact te brengen. Feitelijk brengt Offerte dus vraag en aanbod bij elkaar. Offerte ontvangt de leads via één van de door haar geëxploiteerde websites en stuurt deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten Partners.

2.3. Van deze Algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Offerte en Partner dit uitdrukkelijk Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Indien er bij enige opdracht sprake is van een dergelijke afwijking, dan kan Partner zich bij latere opdrachten nimmer op deze afwijking beroepen.

2.4. Niet alleen Offerte, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Partner aan Offerte zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene voorwaarden een beroep doen.


2.5. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Offerte worden gewijzigd, mits

(i) de gewijzigde Algemene voorwaarden onverwijld aan Partner worden medegedeeld of (ii) zich één of meer van de gronden als bedoeld in art. 5 van deze Algemene voorwaarden voordoet.

Bij een wijziging van de Algemene voorwaarden als bedoeld in de voorgaande zin,

is Partner gerechtigd binnen 14 dagen na voornoemde mededeling van de gewijzigde Algemene voorwaarden de Overeenkomst per de eerst volgende dag op te zeggen, tenzij de wijziging niet in het nadeel is van Partner.  

2.6. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,

zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Offerte en Partner in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde

bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

2.7.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8. Indien zich tussen Offerte en Partner een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.  

2.9. Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze Algemene voorwaarden, c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

2.10. Offerte behoudt zich te allen tijde het recht voor om een verzoek om Partner te geworden via één van de door Offerte geëxploiteerde websites zonder opgave van redenen te weigeren.


3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen, prijsopgaven en offertes als gedaan door

Offerte zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden Offerte niet.

3.2. De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van Offerte door Partner bindt Offerte enkel indien Offerte terzake de aanbieding en/of offerte

Schriftelijk aan Partner bevestigt dat er een overeenkomst tussen Partner en Offerte tot stand is gekomen.

3.3 De toepasselijkheid van art. 6:227b lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten conform lid 6 van dit artikel, welke afwijking toestaat ingeval partijen handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.4 Uitvoering overeenkomst


4.1. Indien Offerte een verzoek van een dienstverlener, natuurlijk- of rechtspersoon, ontvangt om Partner van Offerte te worden, neemt Offerte dit verzoek in behandeling. De dienstverlener dient dit verzoek in door zich aan te melden bij één van de bij Offerte in beheer zijnde websites, resulterend in een bedrijfsprofiel bij Offerte waarbinnen de parameters leidend tot een match met bij Offerte binnenkomende leads door Partner zelf ingesteld kunnen worden. Na het instellen van de parameters, bestaande uit de regio en het postcodegebied van Partner,

de regio en het postcodegebied van waar Partner leads wenst te ontvangen, de sector en de categorie voor welke Partner zich heeft aangemeld, zal per verzonden lead door Offerte aan Partner het tussen Offerte en Partner overeengekomen tarief aan Partner in rekening worden gebracht. Partner zal leads van Offerte ontvangen overeenkomstig de door Partner ingestelde parameters.

4.2. De Overeenkomst tussen Offerte en Partner behelst voor wat betreft de verplichtingen van Offerte een inspanningsverbintenis. Offerte kan nimmer worden geacht een resultaatsverbintenis te zijn aangegaan. Offerte spant zich in om relevante leads aan Partner door te sturen. Op Offerte rust geen verplichting ten opzichte van Partner om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat Offerte niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan leads aan Partner door te sturen, tenzij bij Overeenkomst dan wel bij deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. Offerte garandeert ook niet dat de aanvragers daadwerkelijk klant worden van Partner. Ook behoudt Offerte zich het recht voor om een lead naar meerdere Partners te sturen zodat een aanvrager meer keus heeft en verschillende Partners kan vergelijken.

4.3. De hoeveelheid leads die Partner van Offerte ontvangt kan per maand verschillen. Partner kan voor tekenen contract per e-mail aangeven hoeveel leads deze maximaal per dag en maand wenst te ontvangen, de gewenste regio’s opgeven, de categorieën van leads aangeven die ze wenst te ontvangen en  periodes opgeven waarin Partner geen leads wenst te ontvangen.

4.4. Indien Partner ontevreden is over een lead kan zij dit binnen vijf werkdagen via het controlepaneel mededelen aan Offerte. Indien Partner ontevreden is over een lead en zulks tijdig heeft medegedeeld aan Offerte, wordt die betreffende lead pro rato in mindering gebracht op de maandfactuur volgend op de maand waarin de voornoemde mededeling is gedaan, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: i) De aanvraaggegevens komen overeen met een eerdere aanvraag in de voorgaande 14 dagen; ii) Het opgegeven telefoonnummer en e-mailadres is aantoonbaar onjuist; iii) De aanvraag is gedaan op naam en gegevens die niet bestaan, dan wel namens een persoon die daartoe niet de opdracht heeft gegeven en in dat verband ook geen overleg heeft willen hebben met Partner.


4.5. Offerte zal de gegevens van de aanvragers enkel aan Partners bekend maken. De aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. Partners verplichten zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de lead van de aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de aanvrager aan Partner geeft. Het is Partner verboden om de lead door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden. 4.6. Partner draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Offerte aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Partner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Offerte worden verstrekt.

5 Wijziging algemene voorwaarden


De gronden, als bedoeld in art. 2.5 onder (ii) van deze Algemene voorwaarden, zijn: A. indien de gegevens van Offerte die zijn weergegeven in deze Algemene voorwaarden worden gewijzigd; B. indien de rechtsvorm of de bedrijfsstructuur van Offerte wordt gewijzigd; C. indien Offerte ook andere diensten en/of producten, dan de diensten en/of producten als weergegeven in deze Algemene voorwaarden, gaat aanbieden; D. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die Offerte afsluit of de werkwijze van Offerte in deze Algemene voorwaarden wordt gewijzigd; E. indien Offerte de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt; F. indien Offerte op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien Offerte om aan de wet- en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is deze Algemene voorwaarden te wijzigen; G. indien er voor het afsluiten van verzekeringen van Offerte, voor het uitbreiden van dekkingen van bestaande verzekeringen van Offerte, voor het overstappen naar een andere verzekeraar door Offerte, wijziging van deze Algemene voorwaarden noodzakelijk is, dan wel om wijziging van deze Algemene voorwaarden wordt verzocht door de betreffende verzekeraar.

6 Opzegging / opschorting / ontbinding overeenkomst

6.1. Partner gaat de Overeenkomst aan voor bepaalde periode. Binnen deze periode kan Partner de overeenkomst niet beëindigen. Daarna wordt de overeenkomst automatisch verlengd. Na de contractueel afgesproken periode  is de Overeenkomst maandelijks opzegbaar, waarbij er dient opgezegd te worden tegen de eerste kalenderdag van de betreffende maand waartegen er wordt opgezegd. Opzegging van Partner dient Schriftelijk te geschieden.

6.2. Offerte behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met Partner per direct, zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. Offerte is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van Offerte.

6.3. Offerte is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Partner de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien na het sluiten van de Overeenkomst Offerte ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Partner de verplichtingen niet zal nakomen.

6.4. Indien Offerte door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Partner kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

6.5. Offerte is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Offerte kan worden gevergd, waaronder mede wordt verstaan het zich niet houden aan de in deze Algemene voorwaarden genoemde algemene en bijzondere verplichtingen door Partner.

6.6. Offerte is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien Partner surseance van betaling heeft aangevraagd, een schuldsaneringsregeling heeft getroffen, in staat van faillissement verkeert of op andere wijze niet meer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken.

6.7.  In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens één van de redenen genoemd in de leden 3, 5, en 6 van dit artikel, wordt al hetgeen Partner uit welke hoofde dan ook aan Offerte verschuldigd is per direct opeisbaar. Eén en ander onverminderd het recht van Offerte op vergoeding van schade en eventuele kosten.  

6.8. Offerte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die Partner lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden of ontbinding van de Overeenkomst zoals hier bedoeld. Voorgaande laat onverlet dat Offerte zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst behoudt.

7 Betaling

7.1. Partner ontvangt een factuur met specificatie van de ontvangen leads. Deze factuur wordt geïncasseerd door Offerte middels automatische incasso binnen 2 werkdagen na de factuurdatum.

Tenzij anders contractueel is afgesproken. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Offerte. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Partner niet op.

7.2. Indien de automatische incasso door Offerte bij de Partner niet direct slaagt, dient Partner de factuur alsnog onverwijld, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, middels bankoverschrijving te voldoen.

7.3. Indien Partner de factuur niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn heeft betaald, is Partner van rechtswege, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

7.4. Vanaf het moment van intreden van verzuim is de Partner tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, die Offerte ter incasso van haar vordering heeft moeten maken, te vergoeden..7.5. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn heeft betaald, is Partner gehouden tot vergoeding van alle door Offerte gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voor zover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.

7.6. Offerte behoudt zich het recht voor om, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Partner daartoe naar het oordeel van Offerte aanleiding geeft, van Partner een vooruitbetaling te verlangen.

8. Aansprakelijkheid

Offerte.nl fungeert enkel en alleen als tussenpersoon en is in geen enkel opzicht aansprakelijk. , bij het accepteren van een offerte van een van ons aangesloten bedrijven gaat u rechtstreeks een overeenkomst met de door u gekozen onderneming.

8.1 Aanvraag via vergelijksformulier van Offerte.nl

Vanaf het moment dat de aanvrager het ingevulde vergelijkingsformulier verzendt, gelden de algemene voorwaarden van Offerte.nl.


8.2 Aanvraag via offerteformulier met lokale aangesloten bedrijf

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend via een van onze offerte formulier zal een lokaal aangesloten bedrijf de verdere afhandeling van uw aanvraag verzorgen. Vanaf het moment dat de aanvrager het ingevulde offerteformulier verzend gelden ook de algemene voorwaarden het lokale aangesloten


bedrijf. Wanneer ze naar aanleiding van uw aanvraag contact met u opnemen, adviseren wij te vragen naar deze algemene voorwaarden van het lokale aangesloten bedrijf.

9 Vrijwaring

Partner vrijwaart Offerte tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van enige opdracht van Partner aan Offert


10 Overige bepalingen

10.1. Partijen wijken af van de verjaringstermijnen als bedoeld in art. 3:52 BW en van andere wettelijke verjaringstermijnen, met dien verstande dat alle verjaringstermijnen die van toepassing zijn in een geschil tussen Offerte en Partner voor Partner worden verkort naar één jaar, tenzij er op grond van een andere wettelijke bepaling een kortere verjaringstermijn dan één jaar geldt, in welk geval de kortere verjaringstermijn heeft te gelden. 10.2. Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in deze Algemene voorwaarden door Offerte brengt geenszins met zich mee dat Offerte afstand doet van haar recht(en).


11 Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

11.1. Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Offerte is Nederlands recht van toepassing. 11.2. De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Offerte en Partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.


12. Copyright

Op de website van Offerte.nl wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen, content en andere elementen. Geen enkele gebruiker mag zonder schriftelijke toestemming onderdelen van onze website(s) gebruiken of verveelvoudigen. Van onze kant mag u hetzelfde verwachten. Heeft u het gevoel dat wij copyright schenden, laat het ons dan gerust weten door contact met ons op te nemen.

13. Privacy en cookies

Cookies

Google Analytics


Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software-oplossingen van derde partijen gebruikmaken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.14. Klachtenprocedure

Klachten nemen we zeer serieus, deze zijn eenvoudig in te dien via mail op info@offerte.nl of telefonisch via 088-7712345 tijdens werkdagen van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 17:00