Algemene voorwaarden

Wij willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening aan jou van toepassing zijn.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@offerte.nl of het telefoonnummer 088 - 771 23 45.

Definities

 1. Offerte: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Offerte B.V., met KvK-nummer 63835746.
 2. Partner(s): dienstverleners - rechtspersonen en natuurlijke personen - die met Offerte een overeenkomst sluiten met als doel van Offerte Offerteaanvragen te ontvangen.
 3. Jij: de aanvrager - rechtspersoon of natuurlijke persoon - die een offerteaanvraag invult via de Website van Offerte.
 4. Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de Website ingezonden verzoek om via de Website van Offerte in contact te komen met Partners
 5. Website: alle websites die Offerte exploiteert voor haar dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag die Offerte je via de Website biedt. Als je een offerteaanvraag plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen Offerte en jou.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je Offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met Offerte bent overeengekomen.
 3. Offerte heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Offerte en jou. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: https://offerte.nl/algemene-voorwaarden.

Dienstverlening van Offerte

 1. Via de Website van Offerte kun je gratis een offerteaanvraag doen voor een door jou opgegeven dienst.
 2. Offerte stuurt je offerteaanvraag aan maximaal vijf relevante Partners die de door jou gezochte dienst aanbieden.
 3. Offerte brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. Offerte is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een Partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvraag

 1. Als Offerte je offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de Partners die Offerte op basis van de gegevens uit jouw offerteaanvraag voor je heeft geselecteerd.
 2. Offerte garandeert niet dat de Partners met je contact opnemen.

Jouw gegevens

Offerte beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst Offerte naar haar Privacy Policy voor de Aanvrager.

Klachten

 1. Offerte wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Offerte, verzoekt Offerte dit te melden via het e-mailadres info@offerte.nl.
 2. Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
 3. Offerte streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid

 1. Offerte is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Offerte.
 2. Offerte is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Offerte is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een Partner.
 4. De aansprakelijkheid van Offerte is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Offerte.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.